Wzory dokumentów

Do pobrania

Wzory dokumentów

Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych (ppk)

Pobierz

Ewidencja czasu pracy

Pobierz

Ewidencja czasu pracy - Zlecenie

Pobierz

Informacja dla pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy

Pobierz

Informacja pracodawcy o ryzyku zawodowym Związanym z pracą w zakładzie

Pobierz

Kwestionariusz Dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Pobierz

List intencyjny

Pobierz

Oferta rozwiązania umowy o pracę Na mocy porozumienia stron

Pobierz

Oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami

Pobierz

Oświadczenie rodzica lub opiekuna dziecka

Pobierz

Oświadczenie Pracownika dla celów częściowego zaniechania poboru Zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Pobierz

Oświadczenie wykonawcy dla celów podatkowych /umowa o dzieło/

Pobierz

Oświadczenie Zleceniobiorcy

Pobierz

PIT2

Pobierz

Oświadczenie dla potrzeb zwolnienia dla rodzin wielodzietnych

Pobierz

Wniosek o nieuwzględnienie ulgi dla klasy średniej

Pobierz

Polecenie wyjazdu służbowego i rachunek kosztów

Pobierz

Równe traktowanie w zatrudnieniu

Pobierz

Skierowanie do lekarza Uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych

Pobierz

Umowa o odpowiedzialności materialnej za mienie powierzone

Pobierz

Umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Pobierz

Umowa przedwstępna

Pobierz

Upoważnienie do przekazywania wynagrodzenia pracownika na rachunek bankowy

Pobierz

Wniosek o niestosowanie podstawowych kosztów uzyskania przychodów

Pobierz

Wniosek o udzielenie urlopu na żądanie

Pobierz

Wniosek o urlop

Pobierz

Wniosek o wycofanie z dokumentów oświadczenia pit-2

Pobierz

Zawiadomienie o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę

Pobierz

Wniosek O zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego

Pobierz