Kadry i płace newsletter: Zwolnienie Cudzoziemca z pracy – procedury

Zwolnienie Cudzoziemca z pracy – procedury

Zatrudnienie Cudzoziemców nakłada na Pracodawcę szereg obowiązków. Także podczas rozwiązania czy zmiany umowy z Cudzoziemcem.

Jakie kroki powinien podjąć Pracodawca, chcący zwolnić Cudzoziemca?

Jakich ewentualnych konsekwencji może spodziewać się Pracodawca w przypadku niedopełnienia formalności?

Zawiadomienie Wojewody o niepodjęciu pracy / zmiany stanowiska / zakończeniu pracy

W przypadku Cudzoziemców zatrudnionych na podstawie zezwolenia na pracę wydanego przez Wojewodę, ustawodawca określa, że Pracodawca ma obowiązek pisemnie powiadomić Wojewodę, który wydał zezwolenie, w ciągu 7 dni o następujących sytuacjach:

  1. Rozpoczęcie przez Cudzoziemca pracy na innym stanowisku niż jest określone w zezwoleniu.
  2. Nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu powierzającego pracę Cudzoziemcowi, zmiana nazwy firmy, zmiana formy prawnej prowadzenia działalności podmiotu powierzającego pracę.
  3. Nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę.
  4. Nastąpiła zmiana osoby reprezentującej pracodawcę zagranicznego, który delegował Cudzoziemca do pracy w Polsce.
  5. Gdy Cudzoziemiec nie podjął pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę.
  6. Gdy Cudzoziemiec przerwał pracę na podstawie zezwolenia na okres przekraczający 3 miesiące.
  7. Cudzoziemiec zakończył pracę wcześniej niż 3 miesiące przed upływem daty ważności zezwolenia na pracę.

Uwaga: niedopełnienie obowiązku poinformowania Wojewody o jakiejkolwiek z powyżej wymienionych okoliczności skutkuje karą grzywny w wysokości od 100 do 5000 zł.

Jak wygląda sytuacja z Urzędem Pracy?

Pracodawca zatrudniający Obcokrajowca na oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy musi zawiadomić pisemnie właściwy Urząd Pracy o podjęciu pracy przez Cudzoziemca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy.

W przypadku niepodjęcia pracy termin wynosi 7 dni i jest liczony od daty rozpoczęcia pracy określonej w ewidencji oświadczeń.

W przypadku wcześniejszego zakończenia pracy na oświadczeniu nie ma obowiązku zawiadamiania urzędu. Warto jednak to zrobić, inaczej okres wykonywania pracy na podstawie oświadczenia będzie liczony według całego okresu ważności oświadczenia.

Przykład

Cudzoziemiec wykonywał pracę przez 30 dni na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy wpisanego do ewidencji oświadczeń, które było zarejestrowane na maksymalny okres 180 dni.

Pracodawca rozwiązał z nim umowę, jednak żaden z nich nie poinformował o tym właściwego Urzędu Pracy.

Po pewnym czasie nowy Pracodawca wystąpił o nowe oświadczenie dla tego samego Cudzoziemca, wnioskując o termin wydania oświadczenia na 150 dni.

Urząd Pracy skrócił jednak czas wykonywania pracy do 100 dni, ponieważ nie otrzymał właściwego zawiadomienia o zakończeniu pracy na rzecz poprzedniego Pracodawcy.

Za niedopełnienie obowiązku zawiadomienia PUP o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez Cudzoziemca bądź przekazanie do tego urzędu nieprawdziwych informacji o podjęciu, niepodjęciu lub zakończeniu przez niego pracy grozi karą grzywny do 5 000 zł.

Udostępnij: