Podatki i księgowość w spółce z o.o.

Podatki i księgowość w spółce z o.o.

Spółka jest podatnikiem podatku od osób prawnych – CIT. Podatek płacony jest przez samą spółkę z o.o. od osiągniętych przez nią w danym roku podatkowym dochodów.

Przeczytaj więcej o podatku CIT.

Ponadto, wspólnicy spółki płacą podatek (19%) od wypłacanych im dywidend i innych dochodów pochodzących z udziału w zyskach osób prawnych (na przykład dochód z umorzenia udziałów). Podstawową kategorią dochodów z tytułu udziału w zyskach spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest wypłata pieniężna (dywidenda).

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podatnikiem VAT i musi prowadzić pełną księgowość (prowadzić księgi rachunkowe).

Na zakończenie każdego roku obrotowego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sporządza sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie finansowe może podlegać badaniu przez biegłego rewidenta. Badaniu podlegają sprawozdania finansowe spółek z ograniczona odpowiedzialnością kontynuujących działalność, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:

średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób

suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro

przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro.

Jeśli potrzebujesz założyć spółkę, skontaktuj się z nami:

Telefon: 22 290 11 22

E-mail: biuro@mencel.com.pl

Nasza spółka jest podmiotem uprawnionym do zakładania spółek, gdyż jest to działalność regulowana. Świadczymy usługi w zakresie działalności na rzecz spółek lub trustów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców. Nasi eksperci są gotowi, aby pomóc Ci w każdym kroku procesu zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Udostępnij:

Zamów rozmowę z Księgowym

Zamów teraz rozmowę z naszym doświadczonym księgowym, który pomoże Ci uporządkować księgi i zoptymalizować koszty. Dzięki naszej pomocy możesz skupić się na rozwoju swojego biznesu, mając pewność, że aspekty finansowe są w najlepszych rękach